Termeni şi condiţii

TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE WWW.QR-CODE.RO  

1. DESCRIEREA SERVICIULUI. DEFINIŢII

Site-ul www.QR-CODE.ro este aflat în folosinţa S.C. AGRAFA PRINT SERVICES S.R.L., cu sediul in Bucureşti, Str. Vidin, nr. 60-64, parter, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/14071/2004, CUI 16724182, atribut fiscal RO, aceasta având drept exclusiv de proprietate intelectuală asupra conţinutului site-ului, fiind denumită în continuare deţinătorul site-ului.
Prin intermediul site-ului www.QR-CODE.ro se asigură servicii de generare şi utilizare a codurilor QR, facilitând plasarea comenzilor de lucrări către societate. Toate serviciile oferite pe site sunt supuse Termenilor şi Condiţiilor. Prestarea serviciilor are loc gratuit, cu excepţia comenzilor plasate prin procesare de QR cod.
Următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:
·    Utilizator – orice persoană care se înregistrează pe site, generează sau utilizează un cod QR generat prin intermediul aplicaţiei puse la dispoziţie în cadrul acestuia, indiferent dacă plasează sau nu o comandă de lucrări;
·    Serviciu – furnizarea către utilizator a accesului la aplicaţia prin intermediul căreia se poate genera şi/sau utiliza coduri QR conform opţiunilor utilizatorului. Accesul la serviciu este condiţionat de furnizarea tuturor informaţiilor pentru generarea şi/sau utilizarea codurilor QR. Pentru generarea codului QR utilizatorul va furniza deţinatorului site-ului toate datele solicitate prin aplicaţie ce se doresc a fi criptate în codul QR (nume, prenume, adresă website etc.).

2. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru a beneficia de serviciile oferite de www.QR-CODE.ro, vă obligaţi şi garantaţi că furnizaţi date reale, exacte şi complete despre utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare.
Deţinătorul site-ului îşi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale utilizatorilor referitoare la existenţa acestora, iar în cazul firmelor numele firmei, sediul, cod unic de înregistrare, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului, precum şi starea actuală a societăţii, dacă acesta este în funcţiune, este dizolvată sau radiată. Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor, utilizatorul îşi exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de administratorii site-ului ca măsură de siguranţă pentru realitatea şi exactitatea datelor furnizate.
În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de utilizator sunt inexacte sau neconforme celor furnizate de organele în drept, administratorii site-ului îşi rezervă dreptul de a suspenda sau a sista accesul utilizatorului în cauză la serviciile site-ului şi de a refuza încercările curente sau viitoare de folosire a serviciilor oferite pe site.

3. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI
Prin accesarea site-ului şi a serviciilor puse la dispoziţie, Utilizatorul garantează că oferă deţinătorului site-ului date corecte. Utilizatorul este singur responsabil pentru informaţiile, textele postate şi totodată este singur responsabil pentru respectarea drepturilor de autor cu privire la conţinut, astfel cum este dreptul de autor definit şi protejat prin lege. Deţinătorii site-ului nu efectuează un control şi, astfel, nu garantează realitatea, integritatea şi calitatea conţinutului sau protejarea drepturilor de autor.

4. CONFIDENŢIALITATEA INFORMATIILOR

www.QR-CODE.ro asigură caracterul confidenţial al datelor şi informaţiilor transmise prin intermediul serverelor sale sau stocate pe ele, precum şi a datelor cu caracter personal eventual solicitate utilizatorilor la înregistrarea ca membri.
Accesarea serviciilor pe site presupune luarea la cunoştinţă a drepturilor mai sus menţionate şi acordul ca datele de contact să fie folosite de către deţinătorul site-ului în scopuri de marketing.

5. MODIFICĂRILE SERVICIULUI

Deţinătorul site-ului îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, serviciile puse la dispoziţie (în totalitate sau numai în parte). În acest caz, deţinătorul site-ului nu este răspunzător faţă de Utilizator sau faţă de o terţă persoană pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul www.QR-CODE.ro.

6. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoştinţă de faptul că toată creaţia grafică şi conţinutul site-ului sunt proprietatea www.QR-CODE.ro. Fac excepţie informaţiile şi elementele grafice înregistrate de utilizatori, precum şi semnele grafice aparţinând altor entităţi.
Utilizatorul acceptă ca orice software folosit în legătură cu serviciile oferite de site conţin informaţii confidenţiale şi aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială şi alte legi aplicabile.
Utilizatorii se obligă să nu reproducă, copieze, vândă sau exploateze o parte a serviciilor, şi informaţiilor la care are acces ca urmare a accesării şi utilizării acestui site.
Utilizatorului îi este interzisă modificarea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuţia sau crearea unor materiale derivate bazate pe serviciile sau programele folosite în cadrul site-ului.

7. RĂSPUNDERE

Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiţii:
1.    utilizarea serviciilor puse la dispoziţie pe site se face pe propria răspundere. Administratorii www.QR-CODE.ro sunt absolviţi în mod expres de orice răspundere, inclusiv, dar nu limitat la garanţiile indirecte de vânzare sau de conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop.
2.    Administratorul www.QR-CODE.ro nu oferă nici o garanţie că:
-    serviciile îndeplinesc toate cerinţele utilizatorilor;
-    serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
-    erorile de program vor fi corectate.

8. LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă în mod expres că administratorii site-ului nu vor fi răspunzători pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar daca administratorul a fost anterior informat despre posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:
- utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor www.QR-CODE.ro;
- acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;
- declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra serviciilor portalului;
- orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

9. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI

Notificările/comunicările adresate utilizatorilor vor fi făcute pe cale electronică, prin e-mail. Administratorii www.QR-CODE.ro pot face notificări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afişarea de înştiinţări către utilizatori în mod general, pe site.

10. FORŢA MAJORĂ

www.QR-CODE.ro nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, alte acţiuni/inacţiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

11. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti române competente.
www.QR-CODE.ro nu oferă garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor ţării în care se află.

12. CLAUZE FINALE

Termenii de Utilizare reprezintă acordul părţilor şi reglementează folosirea de către Utilizator a serviciilor www.QR-CODE.ro , înlocuind orice acord precedent dintre utilizator şi administratorii site-ului.
În cazul în care, ulterior lansării site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, aceste servicii vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Prin accesarea şi înscrierea datelor dvs. pe acest site acceptaţi condiţiile de mai sus şi sunteţi de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat în mod tacit, între utilizator şi administratorii site-ului. În cazul în care nu doriţi să fiţi angajaţi şi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de acest site.